Breaking Barriers

Celebrating 40 years of punk & beyond

News

New names announced + timetable online

English version

For the English version, scroll down

Breaking Barriers

Breaking Barriers is een twee dagen durend festival dat Het Depot organiseert om de eerste 40 jaar van het 5000-jarig bestaan van punk te vieren. In 1976 werd geprotesteerd tegen de oorlogsdreiging en het nucleair gevaar, tegen de werkloosheid en de economische crisis, tegen de toenemende milieuvervuiling, tegen autoritaire regeringen en tegen het geweld van extreemrechtse milities. In 2016 is de situatie een beetje veranderd, maar eigenlijk nog geen haar verbeterd.

Volgens sommigen is punk dood. Volgens anderen ligt de wereld zelf op sterven. Toen de punks hun eigen agressieve stijl ontwikkelden om allerlei maatschappelijke problemen aan te kaarten, werd hen een cynisch pessimisme verweten. Nu de nieuwste generatie hitjes producerende sterren dezelfde problemen flagrant negeert, worden ze bewierookt om hun muzikale talent. Misschien is het tijd voor een discussie over wat relevantie eigenlijk betekent.

Dit festival zal de wereld niet verbeteren, maar biedt iedereen wel de kans bands te zien die niet blindelings de massa volgen en die het aandurven hun eigen muzikale voorliefde op hun carrièreplanning te laten primeren.

Het officiële festival vindt plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 november 2016. Op beide dagen zal het podium van Het Depot een hele reeks binnen- en buitenlandse specialisten in tegendraadsheid over zich heen laten lopen. Hieronder vindt men een overzicht van de bands die aan deze algemene afwijking van klasse of elegantie zullen deelnemen alsook het tijdschema van zodra beschikbaar.

Op donderdag 10 november, de avond voor het festival, vinden op allerlei locaties in de Leuvense binnenstad pre-festival evenementen plaats. Op die manier krijgt iedereen de kans al wat warm te lopen voor de grote gebeurtenissen van het weekend. Een overzicht vindt u iets lager.

Mensen die Leuven niet goed kennen, vinden onder “Praktische info” nog wat informatie over openbaar vervoer, overnachtingen, eetgelegenheden en dergelijke.

Alle informatie over het festival

Breaking Barriers

Breaking Barriers is a 2 day festival organised by Het Depot to celebrate the first 40 years of punk's 5000-years lifespan. In 1976 many protested against the threat of war and the danger of nuclear annihilation, against unemployment and the economic crisis, against the growing pollution of the environment, against authoritarian governments and against the violence of rightwing extremist militias. In 2016 the situation has slightly changed, but hasn't really improved.

According to some, punk is dead. According to others, the planet itself is dying. When the punks developed their agressive style to raise the matter of some of society's problems, they were blamed to be cynical pessimists. While the new generation of chart topping hits producing stars is blatantly ignoring the same problems, they are applauded for their musical talent. Maybe it's time for a discussion on what relevance really means.

This festival will not make the world a better place, but it will offer everybody a chance to see bands that don't blindly follow the masses and that dare to put their musical preferences before their career planning.

The official festival takes place on Friday, November 11th and Saturday, November 12th 2016. During both days the stage of Het Depot will be overrun by a whole range of domestic and foreign specialists in recalcitrance. Below one can find a summary of all bands participating in this general deviation of class or elegance as well as a time schedule.

On Thursday the 10th of November, the evening before the festival, a number of pre-festival events will take place at various locations throughout the inner city of Leuven. This offers everybody the opportunity to warm up for the even bigger events during the weekend. An outline can be found under 'Pre-events'.

Under “Practical” those who don't know Leuven well can find some practical information regarding (public) transport, restaurants, hotels,etc...

All information about the festival